Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Biuletynu Informacji Publicznej Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana oraz Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2000-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych,
 • część materiałów wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część materiałów wideo nie zawiera audiodeskrypcji,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • niektóre nagłówki są nieprawidłowo oznaczone.


Dostępność wymienionych materiałów Teatr planuje sukcesywnie wprowadzać do 31 grudnia 2024 r. Duża ilość treści na stronie wpływa na termin realizacji dostępności.

Teatr zastrzega sobie prawo do niedostępności serwisów w przypadku awarii serwera.

Teatr korzysta z formy sprzedaży biletów online Przelewy24 oraz systemu kasowego Visual Net, a proces zakupowy biletów (wybór miejsca na widowni jak również dokonanie płatności) nie jest częścią serwisu banialuka.pl. Niektóre osoby niepełnosprawne mogą mieć problem z wyborem miejsc na widowni ze względu na graficzne przedstawienie układu miejsc, dlatego Teatr gwarantuje możliwość zakupu biletów w kasie biletowej jak również przez telefon (w celu zakupu biletów należy skontaktować się z Biurem Obsługi Widza Teatru pod numerem tel. +48 33 815 09 15 – od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 16:00 oraz w niedzielę od godziny 9:00 do 12:00. W przyszłości planowane jest wdrożenie rozwiązania mającego ułatwić zakup biletów osobom niepełnosprawnym.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020,
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.03.2024,
 • deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kućka, [email protected] Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 815 09 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOJAZD

Budynek Teatru Lalek Banialuka znajduje się w centrum miasta przy ulicy Adama Mickiewicza 20.

Teatr nie posiada własnego parkingu. Jednak w bliskiej odległości od Teatru znajdują się parkingi miejskie – płatne. Jest również możliwy dojazd do Teatru komunikacją miejską – odległość od Teatru to 280 metrów, a przystanki wyposażone są w funkcję głosowego odczytu komunikatów o odjazdach, co jest udogodnieniem dla osób z dysfunkcją wzroku.  Odległość od dworca PKP to 650 metrów.

Budynek Teatru posiada 2 wejścia.

WEJŚCIE GŁÓWNE OD STRONY PLACU PRZED TEATREM

 • Wejście od strony kasy i Biura Obsługi Widza, przeznaczone jest dla widzów, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Widzowie poruszający się na wózku mogą korzystać z holu, szatni, toalety oraz widowni Dużej Sceny.
 • W lewej części holu znajduje się winda pozwalająca na dostęp na widownię Sceny na Piętrze. Osobom z niepełnosprawnością ruchową przy korzystaniu z windy towarzyszy pracownik Teatru.
 • Istnieje możliwość wstępu do Teatru z psem asystującym
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Teatrze po uprzednim zgłoszeniu.
 • Osoby z niepełnosprawnością, w miarę możliwości, mogą skorzystać z pomocy pracownika Teatru, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 • Wzdłuż ul. Adama Mickiewicza oznaczone są miejsca parkingowe oraz 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego do Teatru. Istnieje również możliwość czasowego wjazdu samochodem na plac pod Teatrem.

WEJŚCIE BOCZNE OD STRONY UL. ADAMA MICKIEWICZA

 • Wejście od strony portierni przeznaczone jest dla pracowników i osób odwiedzających. Z uwagi na wąską klatkę schodową i strome schody, nie jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Prosimy osoby poruszające się na wózkach chcące załatwić sprawę w części administracyjnej o kontakt mailowy bądź telefoniczny z Panią Agnieszką Kućką na maila: [email protected] lub na nr tel. 33 815 09 15.
 • Wzdłuż ul. Adama Mickiewicza oznaczone są miejsca parkingowe z 2 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. 

Informacje dodatkowe

1. Ułatwienia

DANE KONTAKTOWE TŁUMACZY JĘZYKA MIGOWEGO

Osoba G/głucha może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail:

1. Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 367 940, e-mail: [email protected] 
2. Pan Adam Pilecki: telefon 512 805 922, e-mail: [email protected] 
3. Pan Maciej Pilecki: telefon 696 748 297, e-mail: [email protected]

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

WIDEO ROZMOWY (WIDEO TŁUMACZ)

 • W Teatrze istnieje możliwość rozszerzenia usługi tłumacza języka migowego o możliwość wideo rozmowy (wideo tłumacz).
 • W celu kontaktu z tłumaczem języka migowego widza, który przyjdzie do Teatru, niezbędne jest urządzenie multimedialne (telefon, tablet) z dostępem do Internetu oraz zainstalowanie aplikacji „messenger”.
 • Tłumacze języka migowego dostępni w usłudze, posiadają zainstalowaną taką aplikację i można ich w łatwy sposób wyszukać po imieniu i nazwisku.
 • Każda zrealizowana usługa tłumaczenia jest odnotowywana w karcie, potwierdzającej realizację takiej usługi (wideo tłumacz). Teatr zobowiązuje się do dostarczenia karty potwierdzającej do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Wydział Polityki Społecznej) do 3 dni po zakończeniu każdego miesiąca.
 • Wypełnianie karty potwierdzającej następuje osobno dla każdego z trzech tłumaczy.

2. Inne informacje i oświadczenia

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYZNACZENIA KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI W TEATRZE LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Koordynator ds. dostępności w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Białej - Pani Agnieszka Kućka.

 • Email: [email protected]
 • Tel. 33 815 09 15
 • Adres: Teatr Lalek Banialuka ul. Adama Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała,
  Pokój nr 42 (Biuro Obsługi Widza).
PODSTAWA PRAWNA

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 r.

ZADANIA KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Teatr
 • monitorowanie działalności Teatru w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
   

Pliki do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.