Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych
 • część materiałów wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu
 • część materiałów wideo nie zawiera audiodeskrypcji
 • Dostępność wymienionych materiałów Teatr planuje sukcesywnie wprowadzać do 31 sierpnia 2021 r. Duża ilość treści na stronie wpływa na termin realizacji dostępności.
 • Teatr zastrzega sobie prawo do niedostępności serwisów w przypadku awarii serwera.
 • Teatr korzysta z formy sprzedaży biletów online Przelewy24 oraz systemu kasowego Visual Net, a proces zakupowy biletów (wybór miejsca na widowni jak również dokonanie płatności) nie jest częścią serwisu banialuka.pl. Niektóre osoby niepełnosprawne mogą mieć problem z wyborem miejsc na widowni ze względu na graficzne przedstawienie układu miejsc, dlatego Teatr gwarantuje możliwość zakupu biletów w kasie biletowej jak również przez telefon (w celu zakupu biletów należy skontaktować się z Impresariatem Teatru pod numerem tel. +48 33 815 09 15 – od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 16:00 oraz w niedzielę od godziny 9:00 do 12:00. W przyszłości planowane jest wdrożenie rozwiązania mającego ułatwić zakup biletów osobom niepełnosprawnym.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zuzanna Kuzin.
 • E-mail: dostepnosc@banialuka.pl
 • Telefon: 33 815 09 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Lalek Banialuka
 • Adres: ul. Adama Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała
  Pokój nr 20
 • E-mail: dyrektor@banialuka.pl
 • Telefon: 33 822 10 47

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

DOJAZD

Budynek Teatru Lalek Banialuka znajduje się w centrum miasta przy ulicy Adama Mickiewicza 20.

Teatr nie posiada własnego parkingu. Jednak w bliskiej odległości od Teatru znajdują się parkingi miejskie – płatne. Jest również możliwy dojazd do Teatru komunikacją miejską – odległość od Teatru to 280 metrów, a przystanki wyposażone są w funkcję głosowego odczytu komunikatów o odjazdach, co jest udogodnieniem dla osób z dysfunkcją wzroku.  Odległość od dworca PKP to 650 metrów.

Budynek Teatru posiada 2 wejścia.

WEJŚCIE GŁÓWNE OD STRONY PLACU PRZED TEATREM

 • Wejście od strony kasy i Impresariatu, przeznaczone jest dla widzów, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Widzowie poruszający się na wózku mogą korzystać z holu, szatni, toalety oraz widowni Dużej Sceny.
 • W lewej części holu znajduje się winda pozwalająca na dostęp na widownię Sceny na Piętrze. Osobom z niepełnosprawnością ruchową przy korzystaniu z windy towarzyszy pracownik Teatru.
 • Istnieje możliwość wstępu do Teatru z psem asystującym
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w Teatrze po uprzednim zgłoszeniu.
 • osoby z niepełnosprawnością, w miarę możliwości, mogą skorzystać z pomocy pracownika Teatru, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

WEJŚCIE BOCZNEJ OD STRONY UL. ADAMA MICKIEWICZA

 • Wejście od strony portierni przeznaczone jest dla pracowników i osób odwiedzających. Z uwagi na wąską klatkę schodową i strome schody, nie jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Prosimy osoby poruszające się na wózkach chcące załatwić sprawę w części administracyjnej o kontakt mailowy bądź telefoniczny z Panią Zuzanna Kuzin na maila: dostepnosc@banialuka.pl lub  na nr tel. 33 815 09 15.
 • Wzdłuż ul. Adama Mickiewicza oznaczone są miejsca parkingowe z 2 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje również możliwość czasowego wjazdu samochodem na plac pod Teatrem.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

DANE KONTAKTOWE TŁUMACZY JĘZYKA MIGOWEGO

Osoba G/głucha może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail:

 1. Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 – 367 – 940, e-mail: kaliniewicz@poczta.fm
 2. Pan Adam Pilecki: telefon 512 – 805 – 922, e-mail: adaspilecki@wp.pl
 3. Pan Maciej Pilecki: telefon 696 – 748 – 297, e-mail: j_m.pilecki@onet.eu

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ.

Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej  informuje, że jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego podczas prezentacji przedstawień teatralnych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz.721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza migowego co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem.

WIDEO ROZMOWY (WIDEO TŁUMACZ)

 • W Teatrze istnieje możliwość rozszerzenia usługi tłumacza języka migowego o możliwość wideo rozmowy (wideo tłumacz).
 • W celu kontaktu z tłumaczem języka migowego widza, który przyjdzie do Teatru, niezbędne jest urządzenie multimedialne (telefon, tablet) z dostępem do Internetu oraz zainstalowanie aplikacji „messenger”.
 • Tłumacze języka migowego dostępni w usłudze, posiadają zainstalowaną taką aplikację i można ich w łatwy sposób wyszukać po imieniu i nazwisku.
 • Każda zrealizowana usługa tłumaczenia jest odnotowywana w karcie, potwierdzającej realizację takiej usługi (wideo tłumacz). Teatr zobowiązuje się do dostarczenia karty potwierdzającej do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Wydział Polityki Społecznej) do 3 dni po zakończeniu każdego miesiąca.
 • Wypełnianie karty potwierdzającej następuje osobno dla każdego z trzech tłumaczy.

Inne informacje i oświadczenia

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYZNACZENIA KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI W TEATRZE LALEK BANIALUKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Koordynator ds. dostępności w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Białej  - Pani Zuzanna Kuzin.

 • Email: dostepnosc@banialuka.pl
 • Tel. 33 815 09 15
 • Adres: Teatr Lalek Banialuka ul. Adama Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała
 • Pokój nr 42 (impresariat).

 

PODSTAWA PRAWNA

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 r.

 

ZADANIA KOORDYNATORA DS. DOSTĘPNOŚCI

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Teatr Lalek Banialuka w Bielsku-Białej,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Teatr 
 • monitorowanie działalności Teatru w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.