2020-07-22
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PORTIER

 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko PORTIERA w pełnym wymiarze czasu pracy.


I. WYMAGANIA:

 • obywatelstwo polskie,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku portiera,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 • gotowość do pracy zmianowej (3 zmiany) także w soboty, niedzielę i święta,
 • dyspozycyjność i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność,
 • mile widziana umiejętność obsługi monitoringu wizyjnego.

II. ZAKRES CZYNNOŚCI:

 1. bieżąca kontrola osób wchodzących i wychodzących z budynku Teatru,
 2. doraźna obsługa połączeń telefonicznych,
 3. wydawanie kluczy do poszczególnych pomieszczeń upoważnionym pracownikom,
 4. wydawanie kluczy i dokumentów pojazdów stanowiących własność Teatru,
 5. dokonywanie obchodów budynku 2-3 razy w trakcie pełnienia dyżuru,
 6. informowanie właściwych służb o zaistniałych nieprawidłowościach,
 7. utrzymanie porządku przydzielonych powierzchni w budynku Teatru,
 8. utrzymanie porządku wokół budynku Teatru.

 

III. OFERTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

 

 1. List motywacyjny (podpisany odręcznie),
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (podpisany odręcznie),
 3. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Oświadczenie (podpisane odręcznie):

- o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego
   lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 1. Oświadczenie o ochronie danych osobowych (podpisane odręcznie).

 

IV.  SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko portiera” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej ul. Adama Mickiewicza 20 lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres:  teatr@banialuka.pl -  do dnia 05.08.2020 r.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

 

V. INNE INFORMACJE

 • Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie.
 • Możliwość zatrudnienia od  01 października 2020 r.
 • Pierwsza umowa na czas określony.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- KWESTIONARIUSZ

- OŚWIADCZENIE RODO

- OŚWIADCZENIA

- OGŁOSZENIE O NABORZE

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.