2020-10-12
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY

Ogłoszenie o naborze

Stanowisko: KIEROWNIK TECHNICZNY

( umowa na zastępstwo)

 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej poszukuje osoby
na stanowisko: KIEROWNIK TECHNICZNY

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie
 • dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
 • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność i wysoka kultura osobista, rzetelność, systematyczność,
 •  predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, do organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej,

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Uprawnienia budowlane, inne uprawnienia np. SEP E, itp.

III. ZAKRES CZYNNOŚCI:

 1. Zapewnienie obsługi technicznej dla działalności Teatru w siedzibie i w terenie.
 2. Nadzorowanie stanu utrzymania i wykorzystania sprzętu technicznego i wyposażenia  Teatru.
 3. Nadzór i koordynacja terminowego przeprowadzenia badań i napraw sprzętu technicznego  i wyposażenia oraz ich odbiór.
 4. Wnioskowanie o wyposażenie Teatru w niezbędne maszyny i urządzenia oraz dbałość o ich stan techniczny.
 5. Nadzorowanie prac zleconych w zakresie sprzętu technicznego i wyposażenia  oraz prac związanych z realizacją przedstawień.
 6. Zabezpieczenie przed zniszczeniem dekoracji, rekwizytów, lalek oraz maszyn
  i urządzeń.
 7. Nadzór i zapewnienie porządku w powierzonych magazynach i innych wynajmowanych lokalach.
 8. Przygotowywanie projektów i planów inwestycyjnych oraz nadzór nad realizacją zatwierdzonych projektów i ich odbiór.
 9. Nadzór i koordynacja bieżących napraw, usuwania awarii.
 10. Planowanie oraz  nadzór nad wykonaniem remontów w budynku Teatru.
 11. Współpraca z Kierownikiem Administracyjnym w zakresie wykonywania wszelkich przeglądów technicznych budynku i w budynku oraz nadzór na realizacją ewentualnych zaleceń pokontrolnych.
 12. Przygotowanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w tym m.in. przygotowywanie dokumentacji, projektów umów, zbieranie ofert, szukanie najlepszych wykonawców, itp.
 13. Kontrola pojazdów służbowych ( m.in. samochodów, przyczep) pod względem ich stanu technicznego i gotowości eksploatacyjnej. Nadzór nad terminowym wykonywaniem  rejestracji przeglądów technicznych, wymiany ogumienia, ubezpieczeń itp.
 14. Wydawanie i prowadzenie ewidencji kart drogowych kierowcom, comiesięczne zatwierdzanie rozliczeń zużycia paliwa, kontrola prawidłowości wypełniania kart drogowych przez kierowców oraz przestrzegania zasady „tankowania do pełna” na koniec każdego miesiąca.
 15. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem pojazdów dla innych jednostek, osób fizycznych oraz wynajem transportu obcego dla potrzeb Teatru.
 16. Przekazywanie pojazdów kierowcom i ich odbiór.
 17. Kontrola merytoryczna nad  m.in. systemem sygnalizacji p.poż., instalacją p.poż i zraszaczową,  konserwacją dźwigu towarowego, windą dla niepełnosprawnych, urządzeniami scenicznymi, pomiarami elektrycznymi  oraz urządzeniami  wentylacji, klimatyzacji, monitoringu, itp. oraz nadzór nad sprawnym ich funkcjonowaniem.
 18. Nadzór nad serwerem, sprzętem komputerowym i urządzeniami teleinformatycznymi Teatru.
 19. Bieżąca organizacja pracy podległych pracowników.
 20. Racjonalne wykorzystanie czasu pracy podległych pracowników oraz nadzór nad wykonaniem powierzonych im zadań.
 21. Współpraca z intendentem/kierowcą w zakresie zaopatrzenia teatru.
 22. Współpraca z osobą sprawującą  nadzór nad pracowniami teatralnymi w zakresie prac związanych z realizacją przedstawień.
 23. Współpraca z firmami świadczącymi usługi na rzecz teatru, ( m.in. firma informatyczna, KOMES, obsługujące sprawy z zakresu BHP, P.POŻ,  itp.).
 24. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Teatru, wynikających z bieżących potrzeb.

 

DO POBRANIA

  

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.