KONKURS CHODZIMY DO BANIALUKI

 

 

 

Zapraszamy wszystkie przedszkola do udziału w naszym konkursie! Każde grupowe wyjście do Teatru Banialuka zwiększa szansę na wygranie Nagrody Głownej - prezentacji inscenizacji teatralno-edukacyjnej "Trzy Świnki czyli magia teatru" w placówce przedszkola. Można też wylosować warsztaty teatralne, prowadzone przez aktorów naszego Teatru.

 

 

 


Regulamin Konkursu „Chodzimy do Banialuki”

1. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu „Chodzimy do Banialuki” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Adama Mickiewicza 20,
43-300 Bielsko-Biała (zwany dalej Organizatorem).

2. Postanowienia Ogólne
2.1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w oparciu o niniejszy Regulamin.
2.2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie www.banialuka.pl.
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym, że nie mogą one pogarszać sytuacji uczestnika, który przystąpił do Konkursu przed dokonaniem zmiany.

3. Definicje
Uczestnik – przedszkole, które spełni warunki opisane w pkt. 4.2.
Zgłoszenie – wypełnienie przez Uczestnika Karty zgłoszenia i pozostawienie jej w siedzibie Organizatora.
Zwycięzca Konkursu – uczestnik, który wygra lub wylosuje Nagrodę główną.
Zwycięzca Nagrody dodatkowej – uczestnik, który wylosuje Nagrodę dodatkową.
Nagroda główna – jednokrotna, bezpłatna  prezentacja inscenizacji „Trzy Świnki czyli magia teatru” w siedzibie Zwycięzcy Konkursu.
Nagroda dodatkowa – warsztaty teatralne przeprowadzone w siedzibie zdobywcy Nagrody dodatkowej.

4. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
4.1. Konkurs trwa od 14.09.2017 do 30.06.2018.
4.2. Uczestnikiem Konkursu może być każde przedszkole, którego podopieczni wezmą udział w prezentacji biletowanego przedstawienia,  zorganizowanej przez Organizatora w siedzibie Organizatora oraz w ramach 28 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, przy czym ilość uczestników biorących udział w jednym pokazie musi przekraczać 50% dzieci uczęszczających do placówki Uczestnika.
4.3. Uczestnik zgłasza się do Konkursu poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia i przekazanie jej organizatorowi w terminie do 30.06.2018.
4.4. Uczestnik może wielokrotnie zgłaszać się do Konkursu, pod warunkiem każdorazowego spełnienia zasad opisanych w pkt. 4.2 i 4.3.
4.5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
4.6. Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

5. Nagrody w Konkursie
5.1. Nagrodą główną w Konkursie jest jednokrotna, bezpłatna  prezentacja inscenizacji „Trzy Świnki czyli magia teatru” w siedzibie Zwycięzcy Konkursu, przy czym nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia warunków technicznych dla widowiska.
5.2. Dwie Nagrody dodatkowe to jednokrotne warsztaty teatralne przeprowadzone w siedzibie zdobywcy Nagrody dodatkowej, przy czym nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia warunków technicznych dla warsztatów.

6. Sposób i terminy przyznawania nagród
6.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który zarejestruje największą liczbę Zgłoszeń.
6.2. W przypadku, kiedy kilku Uczestników zarejestruje jednakową, najwyższą liczbę Zgłoszeń, Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony w drodze losowania do dnia 06.07.2018.
6.3. Dwóch Zwycięzców  Nagrody dodatkowej zostanie wyłonionych w drodze losowania spośród wszystkich Uczestników zgłoszonych do Konkursu (z wyłączeniem Zwycięzcy Nagrody głównej), do dnia 06.07.2018.
6.4. Losowanie odbędzie się w siedzibie Organizatora.
6.5. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
6.6. O wyniku Konkursu Zwycięzcy Konkursu i Zwycięzcy Nagrody dodatkowej zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.7. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora do dnia 06.07.2018.
6.8. Terminy realizacji Nagrody Głównej i Nagród Dodatkowych zostaną ustalone ze Zwycięzcą Konkursu i Zwycięzcami Nagrody dodatkowej, przy czym ich realizacja odbędzie się najpóźniej do dnia 30.11.2018.

7. We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA


powrót »

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

 

 

 

  

  Wirtualne panoramy

 


Informujemy, że Teatr Lalek Banialuka został przyłączony do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"                                                                                                                                        więcej


 

Zapisz się do naszej listy mailingowej i bądź informowany o nowościach.