Dokumenty

Polityka prywatności

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Informacje ogólne o Teatrze Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej.
  W Polityce prywatności określone zostały zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.banialuka.pl prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, z siedzibą: ul. Adama Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała.
  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego.
  Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w zakresie przetwarzania danych osobowych jest administratorem, co oznacza, że określa cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Beatę Kózkę. Z Inspektorem można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, e-mail: [email protected].
 2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
  Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana przetwarza dane osobowe Użytkowników prowadzonej strony internetowej. Przede wszystkim przetwarzane są dane osobowe, które zostają podane przez Państwa  podczas rejestracji zamówienia świadczenia usług newslettera, podczas rezerwacji i zakupu biletów, a także  podczas wypełniania formularza kontaktowego.
  Dane osobowe wykorzystywane są w celu udostępnienia Użytkownikom usług Teatru. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja lub zamiar zawarcia umowy.
  W przypadku zapisania się na usługę newslettera, podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez użytkownika. Użytkownicy otrzymujący newsletter mogą w każdej chwili wycofać zgodę na jego otrzymywanie wysyłając wiadomość zwrotną na adres zamieszczony w stopce newslettera. Rezygnacja z usług newslettera następuje poprzez skasowanie przez Administratora adresu e-mail Użytkownika z bazy newsletter.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe przetwarzane są w celu przesłania bieżących informacji związanych z działalnością Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w formie newslettera, rezerwacji i zakupu biletów, a także w celu prowadzenia korespondencji zapoczątkowanej poprzez formularz kontaktowy Teatru.
  Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z danej usługi.
  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 4. Dostęp do danych
  Dostęp do Państwa danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Tetaru Lalek Banialuka, będą przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w wyżej określonych celach. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 5. Okres przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (np. podane podczas rejestracji do świadczenia usługi newslettera) będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 6. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane
  W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania swoich danych osobowych (w przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe),
  c) usunięcia swoich danych osobowych,
  c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Państwa danych osobowych.
  W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.